Sunday, July 21, 2013

14. časť: Vitamín C, megaskorbická liečba

14. časť: Vitamín C, megaskorbická liečba


Autor magister Peter Tuhársky, člen občianskeho združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, autor viacerých AO článkov vrátane tohto. Tuhársky vo svojej knihe píše:
„autor nie je lekár“
„knihu užite na vlastnú zodpovednosť“
„podávam informácie bez záruky“
„mnohé z uvádzaných informácií sú iba názormi, hypotézami“
„neberie žiadnu zodpovednosť za správnosť, pravdivosť, ani za dôsledky použitia týchto informácií“
„je už zodpovednosť lekárov, aby uvedené metódy preskúmali a overili“

Tuhársky len sucho, bez overenia pozbieral informácie o pozitívnych účinkoch vitamínu C a trošku si tieto informácie prispôsobil na svoj obraz. Od všetkého sa dištancuje a všetko hádže na zodpovednosť lekárov.


Nachladnutie
Štúdie neprekázali znížený výskyt prechladnutí u ľudí suplementujúcich vitamín C, bolo u nich mierne znížené trvanie a závažnosť prechladnutia. Tuhársky tvrdí, že to bolo kôli tomu, že brali menej než 0,2g/deň. Nová metanalýza, pozostávajúca len z randomizovaných placebom kontrolovaných klinických štúdií s vylúčením štúdií so suplementáciou menej než 0,2g/deň preukázala tie isté výsledky.

Rakovina
Niektoré štúdie nedokázali účinnosť megaskorbickej liečby rakoviny (A). Iné štúdie naznačujú, že by sa vitamín C mohol uplatniť ako adjuvans k protinádorovej terapii (B). Momentálne prebieha viacero klinických štúdií s terapiou intravenóznym vitamínom C, ale jedná sa práve o adjuvantnú, čiže doplnkovú terapiu vybraných nádorov, nejedná sa o kauzálnu terapiu, ani o zázračné vyliečenie nádorov.

Liečba rakoviny vitamínom C - ako to začalo? Pauling vs Mayo clinic

Pauling najprv dokázal, že megaskorbická liečba funguje (E). Jeho štúdia bola skritizovaná. Mayo clinic dokázali (C), že to nefunguje, tiež boli skritizovaní, a preto urobili ďalšiu, ktorá zase dokázala, že to nefunguje a zas boli skritizovaní. A preto urobili ďalšiu, tretiu štúdiu, ktorá opäť účinnosť megaskorbickej liečby rakoviny neprekázala.

Nebola dokázaná ani účinnosť prevencie rakoviny vitamínom C (D).3. Tschetter L and others. A community-based study of vitamin C (ascorbic acid) in patients with advanced cancer. Proceedings of the American Society of Clinical Oncology 2:92, 1983.


Diabetes
Megadávky vitamínu C môžu zhoršiť glykemický profil.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7942581  Tuhársky neuvádza
Vysoké dávky vitamínu C zvyšujú úmrtnosť postmenopauzálnych žien s diabetom na kardiovaskulárne choroby.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15531665   Tuhársky neuvádza


No comments:

Post a Comment